ZBIORY MAP – ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW CYFROWYCH

  1. Cyfrowe zasoby kartograficzne udostępniane są wyłącznie do celów dydaktycznych (prace magisterskie, prace dyplomowe, licencjackie i zaliczeniowe, ćwiczenia i wykłady) i naukowych (np. w ramach studenckich kół naukowych) realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych i Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego.
  2. Do korzystania z zasobów cyfrowych uprawnieni są pracownicy naukowi oraz wszyscy studenci studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i  Wydziału  Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego na podstawie  legitymacji studenckiej i ważnego konta bibliotecznego.
  3. Cyfrowe zasoby kartograficzne należy zamawiać przynajmniej jeden dzień wcześniej – w pokoju P-08 telefonicznie: 618296314, 618296300 lub przez pocztę elektroniczną krawmap@amu.edu.pl. Zamówienie na mapy powinno być wypełnione czytelnie i podpisane przez promotora.
  4. Zamawiając materiały kartograficzne należy dokładnie określić obszar badań (jego lokalizację, zasięg), rodzaj zamawianych map, skalę, ewentualnie numer, godło i nazwę arkusza. Należy również podać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz numer legitymacji studenckiej.
  5. Odbiór przygotowanych map/plików następuje w pokoju P-08 lub w bibliotece.
  6. Zamówione dane wydawane są w formacie rastrowym (pliki TIFF lub GEOTIFF) lub wektorowym (SHP lub VPF).
  7. Udostępnione zasoby cyfrowe można wykorzystać wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych bez prawa do ich kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotniania oraz umieszczania w materiałach publikowanych – zgodnie z prawem Geodezyjnym i Kartograficznym (DZ.U. 2005 poz. 2027), prawem autorskim i zezwoleniami Głównego Geodety Kraju z dnia 12.09.2006 i Państwowego Instytutu Geologicznego (Pisma i zezwolenia do wglądu bibliotece).
Skip to content